عزف رئیس فنزویلا هوجو شافیز الغیتار أثناء تجمع انتخابی فی کامبیس بولایة زولیا فی 30 ایلول سبتمبر2012. شافیز یسعى لاعادة انتخابه کرئیس فی اقتراع 7 تشرین أول /أکتوبر رویترز /خورخی سیلفا.