ذکرت "الدیار" ان "وسیطا بین رئیس مجلس النواب نبیه بری ورئیس الحکومة الاسبق سعد الحریری اتصل ببری وابلغه ان الحریری وافق على انطلاق الورشة النیابیة وهو یؤید جهوده".

 

وهذا الوسیط قال لـ"الدیار" ان "الحریری یفکر جدیا بالحضور الى لبنان قریبا خلال شهرین، بعدما یکون انطلاق 14 اذار فی حوارها مع بری قد اثمر بعض النتائج لتحدید قانون انتخاب الذی سیتم اعتماده فی 9 حزیران الموعد الذی حدده وزیر الداخلیة الوزیر مروان شربل للانتخابات النیابیة فی کل لبنان فی یوم واحد".

رمز الخبر 184010